Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.kancelaria-frankowa.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria prawna radca prawny Sławomir Momot Kancelaria adwokacka Jarosław Knieć 03-140 Warszawa ul. Odkryta 53b lok 1u
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: biuro@kancelaria-frankowa.pl
 4. Operator jest Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia: przygotowanie i przedstawienie oferty) oraz w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art.6 ust. 1 lit. c RODO.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych są:
  – umowa o świadczenie usług oferowanych przez Kancelarię MOMOT & KNIEĆ
  – przepisy obowiązującego prawa.
  Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych stanowi też nasz uzasadniony interes gospodarczy w postaci zapewnienia prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez nas działalności (m.in. przekazanie informacji na temat oferowanych przez nas usług, dochodzenie roszczeń) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  W przypadku, gdy Pani/Pan podał swoje dane wyłącznie celem nawiązania kontaktu (w tym przekazania przez Administratora informacji o usługach, m.in. drogą elektroniczną na udostępniony adres e-mail) podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdym czasie wycofać. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji uniemożliwi nawiązanie z Panią/Panem kontaktu.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
  Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do:
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nawiązanie kontaktu i/lub zawarcie umowy.
 9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych -podmioty przetwarzające): przewoźnicy, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawnicze oraz organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji)
 10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 11. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ovh

4.Państwa prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; b) realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ