Kredyt frankowy BNP Paribas Bank Polska S.A. (d. Fortis Bank S.A. i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. powstał  wyniku szeregu fuzji na rynku bankowym. W 2008 roku doszło do połączenia Fortis Bank Polska S.A. z Dominet Bank S.A., który zmienił wkrótce nazwę na BNP Paribas Bank Polska S.A. W 2015 roku po przejęciu banku BGŻ S.A. nosił on nazwę BGŻ BNP Paribas S.A. W 2018 roku przejął wydzieloną (m.in. bez kredytów w CHF)  część działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. Od 2019 roku bank funkcjonuje pod obecną nazwą BNP Paribas Bank Polska S.A Bank ten jest spadkobiercą umów kredytów w walutach obcych (zwłaszcza CHF) po bankach BGŻ i Fortis Bank. Nasza Kancelaria prowadzi sprawy sądowe na kanwie umów stosowanych przez obydwa te banki.

Czy moja umowa kredytu w CHF (lub innej walucie) w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. jest nieważna?

Jeżeli posiadają Państwo umowy kredytu w walucie obcej zawierane z bankami BGŻ S.A. lub Fortis Bank S.A. to zapewne są to umowy, co do których można żądać ustalenia ich nieważności na drodze sądowej.

W umowach / regulaminach kredytu zawieranych w obydwu bankach znajdują się klauzule przeliczeniowe, które mogą skutkować uznaniem umowy za nieważną.

Należy mieć na względzie, iż umowy zawierane w różnych okresach czasu, mogą się nieco różnić. Stąd też zapraszamy Państwa do przesłania nam Waszej umowy kredytu w CHF (i innych walutach) do analizy, która jest całkowicie bezpłatna. Na podstawie przesłanej dokumentacji będziemy Państwu w stanie przedstawić dalsze szczegółowe informacje potrzebne do uwolnienia się od kredytu.

Na czym polegają wady umów zawieranych z Fortis Bank S.A. i BGŻ S.A., które pozwalają na uznanie ich nieważności ?

W przypadku banku Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ), zazwyczaj klauzule przeliczeniowe są zawarte w Regulaminie, który stanowił załącznik do umowy kredytowej. Sama umowa określała kwotę do wypłaty, ze wskazaniem, iż ta nastąpi w walucie PLN, podobnie spłaty miały następować w złotych.

Nieco bardziej skomplikowana pod względem prawnym jest umowa zawierana z dawnym bankiem Fortis Bank S.A. Te umowy były formalnie umowami denominowanymi, zawieranymi w CHF, w niektórych umowach bank wpisywał wprost, że spłaty również mogą następować w CHF. Tym niemniej, zazwyczaj mieszkanie kupowane było w złotych polskich a raty kredytowe spłacane w walucie PLN, stąd też stosowane były klauzule przeliczeniowe banku.

Nasza Kancelaria prowadzi z powodzeniem sprawy przeciwko bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. w oparciu o umowy zawierane z obydwoma poprzednikami prawnymi tego banku (BGŻ i Fortis Bank).

Co przyjdzie mi ze stwierdzenia przez Sąd, że moja umowa w CHF z BNP Paribas Bank Polska S.A. jest nieważna?

Skutkiem uznania umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A. za nieważną, podobnie jak w przypadku innych banków, jest zniesienie wszelkich skutków, jakie niosło za sobą zawarcie tej umowy. Dotyczy to zarówno uznania wpłaconych kwot rat za nienależne jak i wygaśnięcia zabezpieczeń takiej umowy (zwłaszcza hipoteki).

Czy opłaca się pozwać BNP Paribas Bank Polska S.A.?

To jest oczywiście Państwa decyzja. Niewątpliwą korzyścią jest uwolnienie się od kredytu, którego wartość na przestrzeni lat wzrosła, bez jakichkolwiek ujemnych skutków dla Państwa, które są związane z aprecjacją kursu waluty CHF na przestrzeni wielu lat. Nieważność umowy oznacza, że wpłacane przez Państwa raty były świadczeniem nienależnym a bank nie był uprawniony do czerpania korzyści z takiej umowy (prowizje i odsetki). Oczywiście dzięki pozwaniu i wygraniu sprawy przeciwko bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. wygasną także zabezpieczenia hipoteczne na Państwa nieruchomości.

Zapraszamy do przesłania nam Państwa umowy do nieodpłatnej analizy, co pozwoli mogli udzielić Państwu informacji na temat dalszych kroków jakie mogą Państwo podjąć celem uwolnienia się od kredytu.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ