Kredyt frankowy PKO BP S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (w skrócie PKO Bank Polski S.A. lub PKO BP S.A.) to obecnie największy polski bank. Jak większość innych banków, oferował on swoim klientom kredyty w CHF. W różnych okresach stosowano rozmaite wzorce umowne, często nazywane określeniem „WŁASNY KĄT hipoteczny”. W 2015 roku przejął on Nordea Bank Polska S.A., który również oferował klientom kredyty hipoteczne (występujące pod nazwą „Nordea Habitat”).  Nasza Kancelaria specjalizuje się także w prowadzeniu spraw sądowych na kanwie umów stosowanych przez obydwa te banki.

Czy moja umowa kredytu w CHF (lub innej walucie) w Banku PKO BP S.A. (lub dawnym banku Nordea Bank Polska S.A.) jest nieważna?

Nordea Bank Polska S.A. oferowała klientom kredyty denominowane lub indeksowane do CHF (i innych walut). Z kolei jako kredytodawca PKO BP S.A. zawierał z konsumentami kredyty denominowane do franka szwajcarskiego.

Obecnie sądy nie mają wątpliwości co do tego, że umowy zawierane z obydwoma bankami, których stroną aktualnie pozostaje PKO BP S.A., są nieważne.

W umowy zawieranych w poszczególnych okresach czasu, mogą występować różnice. Dlatego zapraszamy Państwa do nadesłania do nas Waszej umowy kredytu w CHF (lub w innych walutach) do nieodpłatnej analizy. Na tej podstawie będziemy w stanie przedstawić Państwu informacje co do rokowań w ewentualnym sporze z bankiem PKO BP S.A.

Jakie były wady w umowach zawieranych z PKO BP S.A. (Nordea Bank Polska S.A.), które skutkują ich nieważnością ?

Pomimo pewnych różnic w umowach, których stroną jest PKO Bank Polski S.A., cechą wspólną był wadliwy mechanizm w określaniu przez bank kwoty kredytu oraz rat kapitałowo-odsetkowych. W umowach nie sposób odnaleźć jakichkolwiek jasnych i precyzyjnych mechanizmów pozwalających na ustalenie i sprawdzenie przyjmowanych przez bank kursów walutowych. Dodatkowo bank nie udzielał kredytobiorcom dostatecznych informacji o ryzyku kursowym związanym ze zobowiązaniem zaciąganym w walucie obcej.

Prowadzimy z sukcesami wiele spraw przeciwko bankowi PKO Bank Polska S.A. w oparciu o umowy zawierane zarówno z tym bankiem jak i przejętym przezeń bankiem Nordea Bank Polska S.A.

Jakie korzyści przyniesie mi uznanie, że moja umowa z PKO BP S.A. jest nieważna?

Na skutek uznania umowy z PKO Bank Polska S.A. za nieważną, podobnie jak w ma to miejsce przypadku innych banków, jest usunięcie skutków zawarcia tej umowy. Skoro umowa jest nieważna to wszelkie wpłaty na rzecz banku były świadczeniem nienależnym. Nieważne są też podstawy ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego. Potwierdzenie nieważności przez Sąd daje możliwość uwolnienia się od kredytu i usunięcia jego prawnych zabezpieczeń, w szczególności hipoteki.

Czy warto pozwać PKO Bank Polska S.A.?

Jest wiele „plusów” skierowania sprawy na drogę sądową. Przede wszystkim uznanie umowy za nieważną daje Państwu możliwość uwolnienia się od kredytu tak bardzo uzależnionego od wahań kursów walut. Wiele osób pomimo kilkunastu lat spłacania kredytu, płaci coraz wyższe raty odnosząc wrażenie, że pozostały do spłacenia kapitał nie tylko nie maleje a nawet rośnie z miesiąca na miesiąc.

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego pozwala na uwolnienie się od zobowiązań kredytowych a w ostateczności rozliczenie z bankiem może zostać przeprowadzone w drodze wzajemnej kompensaty zasądzonych dla Państwa kwot z kwotą pierwotnie udzielonego kapitału w równowartości waluty PLN z daty zaciągnięcia zobowiązania. Bank nie ma prawa żądać marży ani odsetek z nieważnej umowy i musi usunąć wszelkie zabezpieczenia takiej umowy.

Zachęcamy gorąco Państwa do przesłania nam Waszej umowy do nieodpłatnej analizy, co pozwoli mogli nam przekazać Państwu bardziej szczegółowe informacje na temat umowy i dalszych kroków jakie mogą Państwo podjąć.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ