Kredyt frankowy Raiffeisen Bank / Polbank

Raiffeisen Bank Polska S.A. działał na terenie naszego kraju w latach 1991-2018. W 2012 roku przejął on inny bank świadczący swe usługi w Polsce – Polbank EFG S.A. W 2018 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. został przejęty przez bank BGŻ BNP Paribas S.A. z wyłączeniem jednak portfeli kredytów walutowych, które przejęte zostały przez spółkę matkę – Raiffeisen Bank International AG, który w Polsce prowadzi działalność poprzez oddział Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Zarówno Raiffeisen Bank Polska S.A. jak i Polbank EFG S.A. udzielały mieszkaniowych kredytów indeksowanych do waluty obcej, których obecną stroną jest Raiffeisen Bank International AG. Nasza Kancelaria prowadzi z powodzeniem sprawy z powództwa kredytobiorcom przeciwko Raiffeisen Bank International AG w oparciu o umowy zawierane z obydwoma wskazanymi wyżej bankami, będącymi jego poprzednikami prawnymi.

Czy moja umowa kredytowa w Banku Raiffeisen jest nieważna?

Jeżeli posiadają Państwo umowę zawartą z jednym z wyżej wskazanych banków (Raiffeisen Bank Polska S.A. lub Polbank EFG S.A.) to z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić można, że jest to umowa nieważna w świetle prawa.

W przypadku umów zawieranych z Raiffeisen Bank Polska S.A., zawierały one niedozwolone klauzule przeliczeniowe zarówno w samej umowie, jak i w regulaminie. Co się zaś tyczy umów zawieranych z Polbank EFG S.A., to klauzule indeksacyjne były zawarte w regulaminie. Zastrzegamy jednak, że na przestrzeni czasu umowy i regulaminy różniły się od siebie w mniejszym lub większym stopniu.

W związku z powyższy, zapraszamy do przesłania nam Państwa umowy kredytowej, co pozwoli nam na jej nieodpłatną analizę i wskazanie dalszych kroków, jakie mogą Państwo podjąć w celu potwierdzenia na drodze postępowania sądowego jej nieważności i ostatecznego uwolnienia się od kredytu.

Jakie wady umów, których stroną jest Raiffeisen Bank International AG, pozwalają na uznanie ich za nieważne?

W umowach, zarówno tych, na podstawie których kredytu udzielał Raiffeisen Bank Polska S.A. jak i Polbank EFG S.A. wskazane było, że kredyt udzielany jest (wypłacany) w złotych polskich. Tym niemniej, obliczenie kwoty do wypłaty odbywać się miało według wewnętrznych kursów kupna tworzonych przez te banki. Podobnie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych miały pierwotnie następować w złotych polskich, według kursów sprzedaży stosowanych przez bank. W ten sposób banki zastrzegały sobie nie tylko prawo ustalania kwoty pierwotnego czy bieżącego zadłużenia oraz mogły kształtować wysokość rat ale również miały dodatkowe źródło dochodu w postaci spreadu walutowego (różnicy między kursem kupna i sprzedaży).

Toczymy przeciwko Raiffeisen Bank  International AG liczne spory przed Sądami w całej Polsce i podnoszone przez nas argumenty świadczące o nieważności tych umów zyskują aprobatę organów wymiaru sprawiedliwości.

Jaki będzie skutek uznania umowy w walucie obcej z Raiffeisen Bank International AG za nieważną?

Wygrywając sprawę, potwierdzają Państwo iż ich umowa była nieważna od chwili jej zawarcia, tym samym wpłacane raty były świadczeniem nienależnym. Skutkiem prawomocnego orzeczenia ustalającego nieważność takiej umowy, jest zniesienie wszelkich przywilejów jakie bank zastrzegał sobie w samej umowie, możliwości zarobkowania na odsetkach od udzielonego kapitału oraz usunięcia zabezpieczenia w postaci hipoteki.

Czy opłaca się pozwać Raiffeisen Bank International AG?

Niewątpliwie korzyści z wygrania sprawy przeciwko Raiffeisen Bank International AG są godne uwagi.  W ten sposób uwalniają się Państwo w ogóle od zobowiązania wobec banku jak również dewastujących skutków wzrost kursu franka szwajcarskiego, który niejednokrotnie sprawia, iż obecne zadłużenie według obliczeń banku jest zbliżone a nawet wyższe niż kwota udzielonego kredytu.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Dokonamy nieodpłatnej analizy Państwa umowy i wskażemy najkorzystniejsze z Waszego punktu widzenia rozwiązania.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ