Kredyt frankowy Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. działa na terenie Polski od 1991 roku.  Pomimo, iż głównym założeniem było wspieranie rozmaitych przedsięwzięć proekologicznych, BOŚ sukcesywnie udzielał kredytów osobom fizycznym na zaspokajanie ich potrzeb mieszkaniowych lub konsumpcyjnych. Bank ten również nie ustrzegł się „grzechu” udzielania kredytów w walucie obcej i czerpania na tym polu dodatkowych korzyści. Prowadzimy z pozytywnym dla Klientów wynikiem sprawy przeciwko BOŚ S.A. na terenie Sądów w całym kraju. Chętnie wykorzystamy nasze doświadczenie przy okazji pomocy kolejnym kredytobiorcom pokrzywdzonym przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Czy zawarta przeze mnie umowa kredytowa z Bankiem Ochrony Środowiska jest nieważna?

Bank Ochrony Środowiska zawierał głównie umowy kredytu denominowanego to znaczy takiego, w którym kwota kredytu była określona w walucie obcej (CHF EURO USD). Tym niemniej umowa była wypłacana w walucie PLN i spłaty miały następować również w tej walucie.

Zapisy abuzywne w postaci klauzul przeliczeniowych tworzonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. były zawarte w załączniku do umowy – regulaminie, zwanym „Zbór Ogólnych Zasad Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów Hipotecznych” (ZOZK)

Dodatkowo bank ten rzadko udzielał informacji o prawdziwym ryzyku związanym z udzieleniem kredytu w walucie obcej a jeżeli już to robił, to były one bardzo zdawkowe.

Jeżeli byli lub są Państwo stroną umowy o kredyt w walucie obcej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. to chętnie i nieodpłatnie pomożemy Państwu w analizie Państwa umowy pod kątem istnienia w niej zapisów niedozwolonych oraz dokonamy oceny szansy powodzenia w ewentualnym sporze z tym bankiem. Mogą też Państwo liczyć na nasze doświadczenie i merytoryczne wsparcie w prowadzeniu sprawy przed Sądem.

Jakie są wady umów zawieranych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., które pozwalają uznać je za nieważne?

W umowach zawieranych z BOŚ S.A. znajdują się zapisy pozwalające na uznanie tych umów za nieważne, co potwierdza utrwalone już orzecznictwo sądów powszechnych.

Kwota kredytu denominowanego określona była w walucie obcej (np. CHF), tym niemniej uruchomienie kredytu (wypłata) było zdarzeniem przyszłym, następowała ona w walucie PLN według kursów kupna stosowanych przez bank. Tym samym kredytobiorcy w chwili podpisywania umowy nie wiedzieli po jakim kursie nastąpi wypłata i finalnie, jaką kwotę kredytu otrzymają.

Podobne reguły dotyczyły kwestii spłaty rat kredytu, które dokonywane być miały w PLN a to sam BOŚ dokonywał przeliczenia wpłaty na walutę kredytu.

Także informacje, które udzielane były kredytobiorcom, w szczególności odnoszące się do ryzyka kursowego, były traktowane przez bank jako marginalne i nieistotne.

Nasza Kancelaria prowadzi wiele spraw przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. a podnoszone argumenty są przez te sądy uznawane za zasadne.

Co będzie skutkiem w przypadku uznania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. za nieważną?

W przypadku prawomocnej wygranej, Sąd potwierdza, iż Państwa umowa była nieważna od początku. Skutkiem powyższego jest uznanie, iż nie byli Państwo zobowiązani do wpłacania bankowi rat kapitałowo-odsetkowych, bank nie był uprawniony do zarabiania w postaci odsetek czy prowizji od udzielonego kredytu a także ustanowione zabezpieczenia nieważnej umowy kredytowej (zwłaszcza hipoteki), są również ustanowione bezprawnie.

Dlatego taki wyrok ma fundamentalne znaczenie dla kredytobiorcy, który chciałby uchronić się zwłaszcza przed dolegliwym wzrostem kursu CHF a przy okazji pozbyć się swoich zobowiązań wobec banku.

Czy warto złożyć pozew przeciwko BOŚ S.A. ?

Ażeby ustalić, czy warto jest skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, warto przypomnieć sobie stres związany z ustawicznym wzrostem kursu waluty, co ma przełożenie na kwotę spłacanych przez Państwa rat jak również rosnące saldo zadłużenia w PLN wyliczanego przez bank, które w rzeczywistości powinno maleć z upływem czasu. Warto mieć także na uwadze, iż uznanie umowy za nieważną, pozbawia bank prawa do czerpania wynagrodzenia w postaci odsetek, które są znaczącą sumą wpłacaną przez lata. Ewentualne przyszłe rozliczenie z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. skutkować będzie możliwością kompensaty wzajemnych zobowiązań, w którym wszystkie wpłacone środki zostałyby zaliczone na kapitał, z pominięciem nie tylko odsetek ale również skutków wzrostu kursu CHF.

Takie rozliczenie jest korzystne dla kredytobiorców a niekorzystne dla banku, który pozbawiony zostaje prawa do uzyskanych przez lata korzyści.

Ustalenie nieważności umowy skutkować będzie także na przyszłość w ten sposób, że nie będą musieli Państwo wpłacać dalszych rat przez kolejne lata i będą mieli możliwość wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego. Istnieje również możliwość zawieszenia rat już od chwili wniesienia pozwu.

Zapraszamy do kontaktu z nami i przesłania Państwa umowy. Gwarantujemy dokonanie całkowicie nieodpłatnej analizy umowy. Wskażemy też najkorzystniejsze z Państwa punktu widzenia rozwiązania w drodze do uwolnienia się od kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ