Pomoc dla frankowiczów Poznań, Kalisz, Konin Leszno

Kancelaria frankowa Wielkopolska. Kredyt w CHF jest dla wielu osób prawdziwym utrapieniem, zwłaszcza w sytuacji, gdy kurs franka osiągnął poziom 5 złotych, co niekiedy stanowi ponad 150% wzrost w stosunku do chwili zawarcia umowy. Unieważnienie umowy frankowej jest panaceum na rozwiązanie problemów związanych z posiadanym kredytem we frankach, gdzie przez pomimo wpłacania do banku przez wiele lat kwot przekraczających wartość udzielonego kapitału okazuje się, że kwota pozostała do spłaty przekracza nieraz kwotę pierwotnego zadłużenia.

Nieważność umowy kredytu frankowego Poznań

Przełomowym momentem dla frankowiczów był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 3 października 2019 roku wydany w sprawie C-260/18 (Państwo Dziubak przeciwko bankowi Raiffeisen). Trybunał przyznał sądom polskim uprawnienie do uwzględniania powództw frankowiczów, którzy powoływali się na abuzywne zapisy w swoich umowach kredytowych.

Trybunał stanął na stanowisku, że uznanie za niedozwoloną klauzuli umożliwiającej ustalanie przez banki kursów CHF (i innych walut), pozwala na unieważnienie umowy kredytu frankowego (ustalenie nieważności).

Wspomniany wyrok TSUE, potwierdzony zresztą w kolejnych orzeczeniach, nie ma automatycznego wpływu na obowiązujące umowy, banki odmawiają dobrowolnego podporządkowania się stanowisku wyrażonemu przez Trybunał, stąd kredytobiorcy muszą brać sprawy we własne ręce i kierować indywidualnie pozwy do sądów.

Dlaczego potwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF Poznań, jest opłacalne?

Jeśli Sąd wyda wyrok potwierdzający nieważność umowy kredytu frankowego, umowa taka automatycznie traci moc prawną i traktuje się ją tak jakby nigdy nie była zawarta. Wszelkie kwoty wpłacone do banku są uznawane za świadczenie spełniane nienależnie, podlegające w całości zwrotowi. Oczywiście po prawomocnej wygranej można rozliczyć się z bankiem i zaliczyć wszystkie wpłaty rat kapitałowo-odsetkowych wyłącznie na kwotę, jaką bank wypłacił uruchamiając kredyt. Jest to dla kredytobiorcy znaczną korzyścią, gdyż bank wypłacał kredyt w złotych. Z chwilą upadku umowy tracą na znaczeniu późniejsze wzrosty kursu CHF a sam bank pozbawiony jest podstaw na których pobierał odsetki wliczone do każdej raty.

Po wyroku ustalającym nieważność kredytu frankowego, większość frankowiczów może mieć już całkowicie spłacony kredyt. Oczywiście znika też obowiązek spłacania kolejnych rat. Mając prawomocny wyrok sądowy, kredytobiorca może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych.

Jak wygląda pomoc naszej Kancelarii frankowiczom Poznań?

Pomagamy frankowiczom, którzy chcą unieważnić swoje umowy kredytu we franku jak i osobom, które zaprzestały płacenia rat, mają wypowiedziane umowy kredytowe i występują w procesie po stronie pozwanej.

Przy każdej sprawie należy poświęcić maksimum uwagi na wnikliwą analizę stanu faktycznego. Potrzebna jest też fachowa wiedza na temat mechanizmów funkcjonowania umów kredytu frankowego, znajomość przepisów prawa oraz aktualnych trendów w orzecznictwie. Taką wiedzę posiadają i oferują Państwu nasi adwokaci i radcowie prawni.

Otaczamy naszych Klientów fachową opieką prawną już od chwili podpisania umowy aż do zakończenia sprawy. Najlepszy adwokat frankowy i radca prawny od spraw frankowych zajmą się Państwa sprawą. Jeżeli w międzyczasie bank zdecyduje się pozwać Państwa, to również możecie liczyć na naszą pomoc.

Po prawomocnym zakończeniu sprawy dopełniamy wszelkich formalności związanych z wykreśleniem Państwa hipoteki, która zabezpieczała Państwa kredyt frankowy.

Dlaczego warto zaufać dobremu radcy prawnemu i adwokatowi frankowemu?

Nie jesteśmy przypadkową kancelarią frankową, działamy od wielu lat i gwarantujemy, że dalej będziemy prowadzić sprawy naszych Klientów. W odróżnieniu od firm odszkodowawczych, które posługują się bardzo często nazwą kancelaria frankowa Poznań, i itp., mamy obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej a także podlegamy ścisłym rygorom kontroli i odpowiedzialności przed Ministrem Sprawiedliwości oraz władzami naszych samorządów zawodowych.

Daje to dodatkowe gwarancje najwyższej jakości standardu bezpieczeństwa oraz jakości obsługi prawnej naszych Klientów.

Zapraszamy do przesłania nam zawartej przez Państwo umowy kredytu frankowego Poznań.

Dokonamy jej nieodpłatnej analizy i prześlemy informacje dotyczące dalszych możliwości, jakie należy podjąć w celu jej unieważnienia. Przekażemy także nasze oferty współpracy na tym polu.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ