Kredyt frankowy ING Bank Śląski S.A.

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach jest jednym z wiodących banków w Polsce. Powstał w 1988 roku w wyniku wyodrębnienia z Narodowego Banku Polskiego. W 1996 roku stanowi część holenderskiej grupy ING a pod obecną nazwą występuje on od 2001 roku. Bank ING jest tzw. bankiem uniwersalnym, który obsługuje zarówno osoby fizyczne (konsumentów) jak i przedsiębiorców. W swojej ofercie posiadał on przez pewien czas także kredyty indeksowane do waluty obcej. Nasza Kancelaria prowadzi sprawy między innymi przeciwko bankowi ING Bank Śląski S.A. na tle kredytów indeksowanych do waluty obcej, z czego „Lwią część” (nomen omen) stanowią kredyty indeksowane kursem franka szwajcarskiego (CHF). Oferujemy Państwu naszą pomoc i doświadczenie przy uwolnieniu się od umowy kredytowej indeksowanej do walut obcych zawartej z tym bankiem.

Jak mogę sprawdzić, czy zawarta przeze mnie umowa kredytowa z ING Bank Śląski S.A. jest nieważna?

 ING Bank Śląski S.A. udzielał kredytów indeksowanych do waluty obcej (głównie CHF). Zapisy pozwalające na ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego zamieszczone były zazwyczaj w umowach stosowanych przez bank ING.

Już na samym wstępie umowy ING Bank Śląski S.A. określał wartość kredytu w walucie PLN i wskazywał, że wypłata nastąpi również w tej walucie, przy czym kwota zadłużenia wyrażona w CHF zostanie ustalona według kursów z daty uruchomienia kredytu. Tym samym bank miał wpływ zarówno na datę ustalenia zadłużenia jak również kształtował tabelę kursową w tym dniu obowiązującą.

Podobne zasady ING Bank Śląski S.A. wyznaczał w kontekście spłaty kredytu wskazując, że następować one będą w PLN jako równowartość raty w CHF przeliczonej według kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty.

Dodatkowo informacje, jakich udzielał Bank ING co do ryzyka kursowego, były bardzo ogólnikowe i nie pozwalały kredytobiorcom na pełne poznanie ryzyka związanego z przystąpieniem do umowy kredytu indeksowanego do CHF.

Jeżeli posiadali Państwo lub posiadają w dalszym ciągu umowę kredytową indeksowaną do CHF ING Bank Śląski S.A. to całkowicie nieodpłatnie dokonamy dla Państwa jej analizy. Wskażemy też Państwu rokowania w zakresie ewentualnego postępowania sądowego z tym bankiem. Na dalszym etapie, jeżeli podejmą Państwo taką decyzję, pomożemy Państwu w sporze sądowym.

Jakie są nieprawidłowości w umowach zawieranych z ING Bank Śląski S.A., które skutkują nieważnością umowy kredytowej?

W umowach, których stroną był ING Bank Śląski S.A. są przede wszystkim zawarte klauzule niedozwolone, na podstawie których bank ING zastrzegał sobie przeliczenie początkowego (i bieżącego) salda zadłużenia jak również ustalania każdej kolejnej raty udzielanego kredytu. Tabele kursowe, które były podstawą do powyższych obliczeń, były tworzone przez sam bank a zatem jedna ze stron umowy określała przedmiot głównych świadczeń w umowie kredytowej (kwotę udzielonego kredytu oraz wysokość spłacanych rat).

ING Bank Śląski S.A. nie przekazywał również kredytobiorcom rzetelnych informacji o ryzykach kursowych, uciekając się do zdawkowej wzmianki w umowie, z której wynikało, iż na wysokość rat i wartość zadłużenia mają wpływ różnice kursowe.

Prowadzimy z powodzeniem postępowania przeciwko rozmaitym bankom, w tym ING Bank Śląski S.A. i z chęcią podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem na tym polu.

Jakie będą skutki w przypadku uznania nieważności umowy z ING Bank Śląski S.A. za nieważną?

Po prawomocnym uznaniu Państwa umowy za nieważną, automatycznie wygasają wszelkie prawa i obowiązki stron z niej wynikające. W szczególności kredytobiorca zwolniony zostaje ostatecznie z powinności regulowania rat kredytowych. Rozstrzygnięcie takie otwiera możliwość do rozliczenia się bankiem w drodze kompensaty i zaliczenia wszelkich wpłat na kapitał w wysokości wskazanej w umowie. Tym samym wszelkie wpłaty dokonywane do dnia wydania orzeczenia, zostaną zaliczone na kapitał w pierwotnej wysokości, bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu późniejszego umocnienia się kursu waluty CHF.

Oczywiście otwierają się możliwości wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego bez jakiegokolwiek oczekiwania na dalsze czynności ze strony banku ING, w szczególności nie jest konieczne egzekwowanie wydania dokumentu potwierdzającego zgodę ING Bank Śląski S.A. na wykreślenie hipoteki.

Czy warto złożyć pozew przeciwko ING Bank Śląski S.A. ?

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uznać należy, że korzyści z pozwania banku znacznie przewyższają ewentualne ryzyka z tym związane. Przede wszystkim orzeczenie sądowe pozwala na ostateczne usunięcie węzła prawnego, który mógłby Państwa wiązać z ING Bank Śląski S.A. przez wiele dalszych lat. Nie muszą się już Państwo martwić kwestią zmian kursów waluty CHF a nadto usunięte zostaną skutki umocnienia się tej waluty po 2008 roku, nie będą miały one żadnego wpływu na wysokość ewentualnych Państwa zobowiązań z tytułu udzielanego kredytu. Będą mogli Państwo dokonać prostego potrącenia wpłaconych przez lat rat kapitałowo-odsetkowych  z samym „czystym” kapitałem tj. kwotą udzielonego Wam kredytu. Wielce prawdopodobne jest też, że Sąd zasądzi dla Państwa odsetki od Banku ING a zatem to Państwo sami „zarobią” na kredycie, który był Wam udzielony.

Sytuacja, która powstaje po prawomocnym stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej oraz zwrocie wpłaconych rat, jest korzystna dla kredytobiorcy a niekorzystna dla banku. Okazuje się bowiem, że to nie bank a kredytobiorca uzyskuje korzyści z tytułu udzielonego kredytu

Zapraszamy do przesłania nam Państwa umowy. Dokonamy jej sprawnej i nieodpłatnej analizy i zasugerujemy optymalne z Państwa punktu widzenia rozwiązania. Jeżeli zaś zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, poprowadzimy Państwa sprawę przeciwko ING Bank Śląski S.A. aż do prawomocnego rozstrzygnięcia.

Formularz kontaktowy

Zlecenia przyjmujemy mailowo: biuro@kancelaria-frankowa.pl lub za pomocą poniżej zamieszczonego formularza.

WYŚLIJ